Zapytanie Ofertowe – Kurs 2

101 0

Kartuzy, dnia 13.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 2/2020

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach
zaprasza do składania ofert w zakresie:

zorganizowania i przeprowadzenia kursu stylistyki paznokci dla 3 osób – Uczestników Projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – edycja II”.

Zamawiający

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych

ul. Jeziorna 2/33

83-300 Kartuzy

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Tadeusz Podymiak, tel. 698-146-654, e-mail: klekakartuzy@op.pl

Nazwa kodu CPV

80000000-4 Usługi szkoleniowe

 1. Informacje o Projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie:
 1. Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – edycja II””, zwanego dalej Projektem.
 2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 6. Integracja, Działania 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Głównym celem Projektu jest poprawa funkcjonowania osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich zatrudnienia przy wykorzystaniu instrumentów o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.
 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wg Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu stylistyki paznokcidla 3 osób – Uczestników Projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – edycja II”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie zorganizowania
i przeprowadzenia: kursu stylistyki paznokci dla 3 osób – Uczestników Projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – edycja II” – min. 30 godzin.

Minimalny zakres szkolenia/kursu:

 • wyposażenie stanowiska pracy,
 • budowa dłoni i paznokci,
 • choroby paznokci i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów,
 • zastosowanie omawianych technik,
 • rodzaje preparatów oraz narzędzi do wykonania zabiegu,
 • techniki pracy z żelem i akrylożelem,
 • nauka nakładania form i tipsów i ich prawidłowego obrabiania,
 • nauka nadawania kształtów paznokciom,
 • nakładanie żelu/akrylożelu na naturalną płytkę,
 • przedłużanie paznokci przy zastosowaniu szablonu/formy,
 • uzupełnienie paznokcia,
 • masaż dłoni,
 • manicure: French klasyczny, manicure japoński, kamuflaż,
 • zdobienie: ombre, efekt skóry węża, stemple i inne,
 • bezpieczna praca frezarką,
 • rodzaje frezarek,
 • prawidłowa polimeryzacja,
 • rodzaje frezów,
 • czym są „skórki”? jak sobie z nimi mądrze radzić?

Zamawiający podał minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które muszą zostać podjęte podczas szkolenia. Wykonawca może przedstawić autorski program szkolenia, zawierający niezbędne minimum, rozszerzając dowolnie zakres poszczególnych zagadnień oraz dodając własne moduły tematyczne.

Czas trwania kursu: min. 30 godzin, przy czym godzinę szkolenia należy rozumieć jako godzinę zegarową tj. 60 minut.

Walidacja/certyfikacja:

 1. Wykonawca zorganizuje egzaminy końcowe dla realizowanego szkolenia i powiadomi Zamawiającego o ich terminie.
 2. Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzyma:
 1. zaświadczenie/a ukończenia kursu zgodnie z wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 622 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wraz z suplementem obejmującym: okres trwania szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz numer z rejestru zaświadczenia, do którego jest dodatkiem, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową.
 2. Certyfikat z opisem efektów kształcenia

Miejsce realizacji szkolenia/kursuzapewnia Wykonawca na terenie Kartuz, jeśli w innym miejscu Wykonawca zapewnia i pokrywa koszty transportu Uczestników na szkolenie.

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. opracowania programu i harmonogramu kursu/szkolenia;
 2. prowadzenia zajęć wyłącznie w formie stacjonarnej;
 3. pokrycia kosztów ubezpieczenia Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków od dnia rozpoczęcia kursu/szkolenia do dnia zakończenia kursu/szkolenia (koszty ubezpieczenia powinny być doliczone do ceny kursu/szkolenia i wliczone w cenę oferty);
 4. przedłożenia Zamawiającemu programu i harmonogramu kursu/szkolenia w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia po wcześniejszym ustaleniu w/w informacji z Uczestnikami szkolenia;
 5. program szkolenia powinien być zgodny z § 71 ust.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667), zawierający:
 • nazwę szkolenia;
 • czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
 • wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
 • cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;
 • opis treści – kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
 • przewidziane sprawdziany i egzaminy;

oraz sporządzony zgodnie ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra (www.kwalifikacje.praca.gov.pl).

 1. zapewnienia materiałów szkoleniowych (koszty materiałów szkoleniowych powinny być doliczone do ceny kursu/szkolenia i wliczone w cenę oferty) – o ile dotyczy;
 2. zapewnienia niezbędnego podstawowego sprzętu/wyposażenia umożliwiającego realizację poszczególnych części kursu/szkolenia.
 3. wydania Uczestnikom stosownych zaświadczeń o ukończeniu kursu/Szkolenia
 4. ustalenia terminu i pokrycia kosztów egzaminu zewnętrznego
 1. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja usługi będzie odbywała się w okresie od dnia zawarcia umowy nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia powinien być możliwie najkrótszy. Jako końcową datę obowiązywania umowy rozumie się zakończenie szkolenia/kursu i zgłoszenie Uczestnika do egzaminu zewnętrznego oraz dokonanie opłaty za ten egzamin (sam egzamin może odbyć się w terminie późniejszym).

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Rzetelna, terminowa, kompleksowa i zgodna z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy.
 2. Przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu realizacji szkolenia/kursu na 7 dni przed rozpoczęciem oraz informowaniu na bieżąco o każdorazowej jego zmianie.
 3. Zapewnienie miejsca, niezbędnego wyposażenia, wykwalifikowanej kadry wykładowców/instruktorów posiadających doświadczenie związane z przedmiotem zamówienia.
 4. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia/kursu którą stanowią:
 1. dzienniki zajęć zawierające wymiar godzinowy zajęć, tematy zajęć edukacyjnych oraz imię i nazwisko wykładowcy/trenera;
 2. listy obecności za każdy dzień uczestnictwa w szkoleniu/kursie zawierające datę zajęć, podpis Uczestnika oraz osoby prowadzącej zajęcia;
 3. rejestr/listę wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer dokumentu, imię i nazwisko Uczestniczek/Uczestników kursu oraz datę wydania zaświadczenia.
 1. Oznakowanie prowadzonej w ramach usługi dokumentacji oraz oznakowanie miejsca prowadzenia szkolenia zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
 2. Przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć do 5 dni roboczych po zakończeniu szkolenia/kursu, a zeskanowanych dokumentów np.: dziennika zajęć, listy obecności na każde wezwanie Zamawiającego.
 3. Na wezwanie Zamawiającego przekazanie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie opłat za egzaminy zewnętrzne Uczestników kursu, za których opłaty zostały uiszczone.
 4. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizowanej usługi objętej umową, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans
  i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020
  .
 5. Poinformowania Uczestnika Projektu o współfinansowaniu szkolenia/kursu
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub elektronicznej informacji
  o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
 7. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej lub innych podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają aktualny dokument potwierdzający status prawny Wykonawcy
  i umocowanie osób go reprezentujących – o ile nie jest on dostępny w internetowych wyszukiwarkach podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. dokumentu (jako Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego).
 2. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. wpisu (jako Załącznik Nr 2 do Formularza ofertowego).
 3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (jako Załącznik Nr 4 do Formularza ofertowego).
 4. Posiadają uprawnienia do certyfikowanego egzaminowania lub zapewnią podmiot zewnętrzny uprawniony do prowadzenia egzaminów certyfikujących oraz wykażą, że proponowany certyfikat potwierdza nabycie kwalifikacji zgodnie z Listą sprawdzającą czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby pomiaru wskaźników monitorowania EFS. Weryfikacja spełnienia wskazanych warunków nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią Załącznik nr 5 do Formularza ofertowego wraz z załącznikiem 5 a.
 1. Kryteria wyboru oferty

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena: 80%
 2. Doświadczenie – 20%

Sposób wyliczenia punktacji:

 1. Kryterium cenowe – max. 80 pkt

Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:

najniższa cena oferty brutto

Liczba punktów = ————————————————– x 100 x 80%

cena badanej oferty brutto

 1. Kryterium doświadczenia – max. 20 pkt

Punkty za doświadczenie będą obliczane wg następującego wzoru:

od 1 do 5 kursów: 5 pkt,

od 6 do 10 kursów: 10 pkt,

od 11 i więcej kursów: 20 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.

 1. Wymagania w stosunku do ofert:
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Kompletna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać opracowana na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wraz z wypełnionymi załącznikami.
 1. Dodatkowe informacje i zastrzeżenia
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania do udziału w niniejszym kursie/szkoleniu mniejszej ilości osób z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania do udziału w kursie większej ilości osób w zakresie, który zostanie uzgodniony z Wykonawcą, jednak po uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę liczby dodatkowych osób.
 4. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji
  i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
 5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
 6. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury /rachunku oraz innych wymaganych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
 7. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 8. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie umowy.
 9. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji
  i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
 10. W przypadku gdy osoba uczestnicząca w kursie w trakcie jego trwania zostanie skreślona z listy Uczestników Zamawiający pokryje tylko koszty faktycznie poniesione przez Wykonawcę, przypisane indywidualnie do osoby zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Formularza ofertowego.
 1. Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert
 1. Ofertę wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Edukacji i Działań Społecznych ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy, II piętro – sekretariat w godzinach 9.00-15.00, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na adres: Fundacji Edukacji i Działań Społecznych ul. Jezioran 2, 83-300 Kartuzy.
 2. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem poczty/kuriera, Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na przeprowadzenie kursu pn. kurs stylistyki paznokci dla 3 osób – Uczestników Projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym– edycja II”.
 3. Jednocześnie informujemy, że biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 15.00. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane czytelnie. Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, w języku polskim. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.
 5. Termin składania ofert: do 22 października 2020 r. do godz. 12:00. Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (adres podany powyżej), a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Decyzja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie podjęta niezwłocznie po dokonaniu oceny wszystkich złożonych ofert.
 7. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
 8. Złożone oferty, które nie spełnią wymogów formalnych zawartych w niniejszym postępowaniu podlegają odrzuceniu bez dokonania oceny punktowej.
 9. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 10. Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach zapewnia równe traktowanie przy wyborze wykonawców do projektu i kieruje się zasadami zachowania uczciwej konkurencji.

Załączniki

 1. Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami
 2. Wzór umowy z Wykonawcą
Skip to content