STATUT

§1

Tadeusz Podymiak i Bolesław Stąporek zwany dalej “Fundatorami”, ustanowili aktem notarialnym, spisanym w dniu 06.09.2005r. w Gdańsku , Fundację o nazwie: „Fundacja Edukacji i Działań Społecznych,” zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundator za zgodą Ministra Edukacji Narodowej, może przekazać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji innej fundacji, działającej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji są Kartuzy
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 3

a. Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce, szerzenie wiedzy europejskiej, propagowanie standardów europejskich w życiu społecznym oraz zbliżenia narodów i państw Europy.

§ 4

1. Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):
a. programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
b. programy i przedsięwzięcia podejmowane przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
c. programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty i wymiany informacji służące zbliżeniu narodów i państw Europy ,
d. programy szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu lokalnego,
e. programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,
f. programy stypendialne w różnych dziedzinach,
g. programy wydawnicze.
h. programy edukacyjne
i. turystyka edukacyjna
j. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
k. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
l. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
m. promocji i organizacji wolontariatu
n. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
o. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
p. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
q. prowadzenie centrum obsługi finansowej dla organizacji pozarządowych
r. prowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych, samorządu i innych podmiotów
s. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32. Art. 4  Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie
t. działania na rzecz promocji zatrudnienia poprzez:
-organizowania szkoleń w celu rozwoju zasobów ludzkich, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej, zwiększania mobilności na rynku pracy, organizacji staży dla osób nieaktywnych zawodowo.

3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
4. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 5

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy to kwota 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów
b. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych
e. odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust. 2
f. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji Edukacji i Działań Społecznych,
d. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 6

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8

Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.

§ 9

1. Zarząd Fundacji składa się z 2-3 członków zarządu
2. Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji.
3. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
4. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§ 10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
f. powoływanie Dyrektora Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 11

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.
2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.
5. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.
6. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

§ 12

1. Rada Fundacji składa się od 1 do 5 członków.
2. Członków  Rady powołują i odwołują Fundatorzy
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 16

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz, wskazanych przez Radę Fundacji, innych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.

Skip to content