Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności fundacjaeds.pl

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fundacjaeds.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-11

Status pod względem zgodności z ustawą. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada w swojej funkcjonalności przycisk dostępności. Osoby chcące z niego skorzystać mogą zmienić następujące parametry strony:

 • powiększenie tekstu,
 • zmniejszenie tekstu,
 • ustawienie strony w szarości,
 • ustawienie wysokiego kontrastu,
 • ustawienie kontrastu,
 • ustawienie jasnego tła,
 • podświetlenie linków,
 • dostosowanie czcionki.

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Wirtualny spacer nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako ”nadmierne obciążenie”

 

Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-11

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tadeusz Podymiak.

E-mail: klekakartuzy@op.pl, telefon: 698146654

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji Edukacji i Działań Społecznych Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres: 83-300 kartuzy, ul. Jeziorna 2/33, E-mail: cop@fundacjaeds.pl, Telefon: 58-684 05 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek nie posiada dostępu na wyższe kondygnacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową  ze względu na bariery architektoniczne. Nie wszystkie ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednie szerokości. Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane dla osób
z niepełnosprawnością wzroku. Do budynku istnieje  możliwość wejścia z psem  asystującym.

Zapewniamy alternatywne rozwiązanie – spotkanie w innym miejscu z odpowiednim dostępem dla osób z wykluczeniem ruchowym lub na wózkach po telefonicznym lub e-mailowym kontakcie.

Podmiot nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń i wejścia do budynku.  Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

Skip to content