Mobilny Punkt Porad w projekcie „Kompleksowe Centrum Poradnictwa”

167 0

Działanie jest nowością w ofercie KCP. Jest to działanie pilotażowe, polegające na wykonywaniu poradnictwa w takich miejscach, w których porady nie są łatwo
dostępne, a świadomość mieszkańców tych terenów odnośnie możliwości skorzystania z takich bezpłatnych porad wymaga polepszenia.
Ponieważ jest to pilotaż i nowość w działaniach oferenta, wymaga opracowania dokładnego planu, aby usługa była wykonana efektywnie. W związku z tym zaczniemy
od stworzenia strategii funkcjonowania takich punktów. W jej zakres na pewno wejdzie mapping wszystkich punktów, organizacji i instytucji świadczących porady,
pogłębione analizy danych demograficznych i innych, dzięki czemu lepiej poznamy specyfikę funkcjonowania społeczności na danych terenach, zapotrzebowanie tych
społeczności na bezpłatne poradnictwo oraz świadomość mieszkańców dotyczącą możliwości skorzystania z bezpłatnych porad.
Poradnictwo na wybranych obszarach będzie miało charakter określony w czasie (będzie przebiegało przez okres np. 2-3 tygodni), a także będzie wymagało
dodatkowej, specjalnej drogi promocji wstępnie opisanej w działaniu nr 5 (Upowszechnienie…) oraz współpracy z organizacją bądź instytucją społeczną świadczącą
usługi na rzecz mieszkańców na danym terenie i będącą z nimi w bezpośrednim kontakcie. Będziemy prowadzić takie poradnictwo wraz z jego promocją w miejscach, w
których jest niewielka liczba punktów nieodpłatnych porad prawnych w przeliczeniu na liczbę ludności, ich status ekonomiczny i występujące w społeczności problemy
społeczne.
Usługą planujemy objąć wybrane obszary na terenach: miasta Gdańsk, powiatu gdańskiego i kartuskiego i okolic.
Realizacja tej pilotażowej usługi zostanie poddana ewaluacji, a wnioski z niej zapisane w raporcie ewaluacyjnym.
Ryzyka i radzenie sobie:
– zbyt mała liczba osób chętnych na porady – rewizja i usprawnienie metod dotarcia do osób potrzebujących
Grupa docelowa
Realizacja działania wpłynie na wszystkich tych odbiorców projektu, którzy mają wyjątkowo utrudnioną możliwość skorzystania z porad z racji zbyt dużej geograficznej
odległości do jakiegokolwiek najbliższego punktu porad. To osoby, które zamieszkują poza dużymi miastami. Wśród nich są też osoby wykluczone, starsze o niskich
możliwościach radzenia sobie. Te osoby często nie mają wiedzy, że mogą skorzystać z bezpłatnej porady, a kryzys ekonomiczny i trudności życiowe ich nie omijają, są
więc pozostawione same sobie. Wskazane wyżej usługi Mobilnych Punktów Porad będą szeroko promowane w danej gminie, powiecie – co najmniej na kilka tygodni
wcześniej, za pomocą środków, które są najbardziej odpowiednie wśród danej społeczności.

Skip to content