AKUMULATOR SPOŁECZNY

89 0

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz,
 mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.
Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,
działających na rzecz dobra wspólnego.

 Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:

Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ,
Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej,
Stowarzyszenia Morena, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych oraz Fundacji Strefa Mocy 
we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Fundusz Akumulator Społeczny powstał w ramach zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty
Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza
poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty.

Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.

Pierwszy konkurs na wsparcie Waszych pomysłów trwa!

Nabór wniosków:  od 1 do 31 lipca 2017!

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne* tylko i wyłącznie poprzez udział w konkursach grantowych, w ramach których składają wnioski o dotacje.

W ramach konkursów można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dotacji:

  • Minigrant do 500 zł na inicjatywę,
  • Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego,

Operatorzy przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Na jakie działania można otrzymać dotację?
Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną, działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wsparciem organizacji pozarządowych.

Skip to content