Start projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” – edycja II

56 0

Projekt zakłada objęcie wsparciem 187 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z terenu Powiatu Kartuskiego, a także osób z ich otoczenia – rodzin. Projekt przewiduje
funkcjonowanie Akademii Rozwoju Osobistego (ARO).
Dla osób biorących udział w projekcie przewidziano Koszyk Wsparcia, który obejmować będzie
5 obszarów: społeczny, zdrowotny, zawodowy, edukacyjny oraz wsparcie towarzyszące dla otoczenia.
W ramach projektu zaplanowane zostały IV ścieżki Aktywizacji:
I Ścieżka Aktywizacji – aktywna integracja o charakterze społecznym, zajęcia grupowe
i indywidualne; wsparcie zdrowotne; aktywizacja edukacyjna; staże zawodowe
II Ścieżka Aktywizacji – KIS Kartuzy – organizacja opieki nad dziećmi; wizyty studyjne
III Ścieżka Aktywizacji – zajęcia w CIS Ostrzyce i CIS Garcz
IV Ścieżka Aktywizacji – zajęcia w WTZ Somonino

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT.

Skip to content