Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności fundacjaeds.pl

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fundacjaeds.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Fundacja Edukacji i Działań Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacja Edukacji i Działań Społecznych.
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą a dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Niedostępne elementy i treści:
 • Brak alternatywnego tekstu na materiałach informacyjnych, wszystkie nowe teksty będą posiadały alternatywny tekst
 • Kolor jest jedynym komunikatem,
 • Elementy nawigacji nie posiadają alternatywnego tekstu,
 • Nie wszystkie obrazki są podpisane
 • Brak nagłówka tekstu
 • Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Wyłączenia

 • Wirtualny spacer nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako”nadmierne obciążenie”

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tadeusz Podymiak.
 • E-mail: klekakartuzy@op.pl
 • Telefon: 698146654

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji Edukacji i Działań Społecznych Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Adres: 83-300 kartuzy, ul. Jeziorna 2/33
 • E-mail: cop@fundacjaeds.pl
 • Telefon: 58-684 05 59

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek nie posiada dostępu na wyższe kondygnacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową  ze względu na bariery architektoniczne.Nie wszystkie ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednie szerokości. Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Do budynku istnieje  możliwość wejścia z psem  asystującym.

Zapewniamy alternatywne rozwiązanie – spotkanie w innym miejscu z odpowiednim dostępem dla osób z wykluczeniem ruchowym lub na wózkach po telefonicznym lub e-mailowym kontakcie.

Podmiot nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń i wejścia do budynku.  Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób.