Dodatkowy II nabór do Akumulatora Społecznego w Gminie Żukowo.

176 0

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY w Gminie Żukowo

Dodatkowy II nabór

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:
Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Pokolenia, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,
Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy i Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” we współpracy z Fundacją MAPA Obywatelska, Stowarzyszeniem OŚ, Fundacją Dla Was,
Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji, Fundacją Mikroakademia, Stowarzyszeniem In gremio,
Lokalną Grupą Rybacką Mòrénka, Stowarzyszeniem Północnokaszubka Lokalna Grupa Rybacka
i Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.


Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty
Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty. Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.

I. ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU

Fundusz nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany ze środków Gminy Żukowo
oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Wszystkie projekty realizowane dzięki dofinansowaniu muszą pośrednio zmierzać do osiągnięcia
celu głównego i celów szczegółowych Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030 tj.:

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa samoorganizacji społecznej.
 2. Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
 3. Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie (mini-grant do 1000 zł lub grant
do 6000 zł) na działania ze sfery pożytku publicznego, w obszarach:  
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dofinansowanie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na realizację projektów na obszarze Gminy Żukowo i/lub na rzecz jej mieszkańców!

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Konkurs adresowany jest do:

 • młodych organizacji pozarządowych posiadających osobowość (lub tzw. ułomną osobowość) prawną (wpisanych do KRS lub rejestru prowadzonego przez Starostwo Powiatowe
  – w przypadku klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych lub rejestru prowadzonego
  przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku kół gospodyń wiejskich) zarejestrowanych nie wcześniej niż 60 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku
  o dofinansowanie) i których roczny budżet nie przekracza 30 000 złotych lub będących w trakcie procesu rejestracji (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS, klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłychzarejestrowanych w ewidencji Starosty i KGW w rejestrze ARiMR), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych
  przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. Ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje
  w likwidacji!
 • grup nieformalnych (tutaj: także oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej),  w tym grup samopomocowych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej, z dopuszczeniem organizacji działających dłużej niż 60 miesięcy oraz tych, których roczny budżet przekracza 30 tys. zł). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa samopomocowa to grupa nieformalna działająca głównie na rzecz swoich członków oraz własnego otoczenia.

O dofinansowanie mogą się ubiegać także grupy młodzieżowe (np. drużyny harcerskie, koła zainteresowań, grupy składające się z wolontariuszy, uczniów czy studentów)!

 • grup nieformalnych, w tym grup samopomocowych, występujących z wnioskiem samodzielnie.

Podmioty niewymienione powyżej nie mogą składać wniosków do konkursu!

Do konkursu można złożyć maksymalnie 1 wniosek. Limit 1 wniosku nie dotyczy sytuacji, kiedy organizacja „udziela osobowości prawnej” kilku grupom nieformalnym bądź sama wnioskuje
i jednocześnie występuje jako patron grupy nieformalnej!

O ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową, celem złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji, która mogłaby „użyczyć osobowości prawnej”, grupa może samodzielnie zwrócić się o właściwego Operatora (lista podmiotów znajduje się w części VI niniejszego Regulaminu) z wnioskiem, jednakże wcześniej powinna z nim ten fakt skonsultować.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje oraz grupy, które mają siedzibę na terenie województwa pomorskiego oraz planują prowadzić działania na obszarze Gminy Żukowo
i/lub na rzecz jej mieszkańców!

III. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?

Z otrzymanego wsparcia można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, np.

 • zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć
  i warsztatów,
 • koszty koordynacji i zarządzania projektem (maks. 20% kwoty dotacji na koszty administracyjne, w tym do 10% na koszty rozliczenia projektu),
 • koszty podróży krajowych i zagranicznych,
 • wynagrodzenia specjalistów, honoraria,
 • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
 • koszty druku oraz promocji,
 • zakup elementów wyposażenia i sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.

Z otrzymanego wsparcia nie można finansować:

W ramach konkursu nie można finansować zakupu środków trwałych, tj. produktów o wartości jednostkowej min. 10000zł (także w opcji współfinansowania wydatków z dotacji i innych źródeł)!

UWAGA: Od uczestników działań projektowych nie można pobierać opłat.

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym projektem; są niezbędne do jego realizacji oraz racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.

IV. SPOSÓB WYŁANIANIA REALIZATORÓW PROJEKTÓW

Operatorzy dokonają oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:

 1. wniosek został złożony w trakcie konkursu, tj. od 1 czerwca do 21 czerwca  2023 w generatorze wniosków: www.witkac.pl i jest kompletny (tzn. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).

UWAGA: istnieje opcja wnioskowania poprzez przesłanie filmu maks. 5-minutowego,
jako załącznika do formularza w systemie on-line www.witkac.pl (w takim przypadku należy wypełnić I, III i IV część wniosku oraz wpisać tytuł projektu, okres i miejsce realizacji w części II; opis przedsięwzięcia powinien znaleźć się w nagraniu wideo.

Możliwe jest też podanie linku do filmiku nagranego przez grupę/organizację i opublikowanego
w Internecie, np. na portalu YouTube – wówczas nie załącza się żadnych plików, a odnośnik
do strony umieszcza się w części II formularza).

Wniosek w formie krótkiego filmu podlega takim samym zasadom oceny, jak pozostałe aplikacje.

 • wniosek jest złożony przez organizację lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie,
  zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części II Regulaminu.
 • harmonogram projektu na realizację inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego
  jest przewidziany na okres między 1 lipca  do  30 listopada 2023 r.
 • przedstawiony we wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
 • kwota wnioskowanego wsparcia finansowego nie przekracza 6.000 złotych na realizację inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego (w przypadku mini-grantów – kwota wnioskowanego wsparcia finansowego nie przekracza 1 000 złotych).
 • środki z wnioskowanego wsparcia finansowego nie zostały zaplanowane na zakup środków trwałych (tj. produktów o wartości jednostkowej minimum 10 000 zł).
 • w ramach składanej oferty nie przewiduje się pobierania opłat od uczestników działań.

Wnioski na działania ze sfery pożytku publicznego, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej gminnej komisji grantowej powołanej
przez lokalnego Operatora Funduszu. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Operatora (osoby nie konsultujące ofert), lokalne autorytety i eksperci, w tym m.in. doradcy ds. NGO i trenerzy, osoby zajmujące się animacją społeczną oraz przedstawiciele podmiotów współfinansujących konkurs.

Wnioski ocenione pozytywnie (minimum 50% maksymalnej liczby punktów) przejdą do drugiego etapu, który będzie polegał na 5-minutowym spotkaniu komisji z przedstawicielami organizacji
lub grupy (forma spotkania do ustalenia z lokalnym Operatorem). Drugi etap będzie przeprowadzony pomiędzy 23 a 25  czerwca  2023. Spotkania on-line komisji nie dotyczą organizacji i grup ubiegających się o dofinansowanie do 1000 zł.

UWAGA: Brak spotkania z komisją (w jakiejkolwiek formie) może skutkować nie rekomendowaniem wniosku do dofinansowania!

Komisje wybiorą te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

1. Przejrzysty i wyczerpujący opis projektu: 

a) jasno określony/a problem/potrzeba/pomysł,  ważny/a dla społeczności i/lub grupy,
której zaspokojenie służy dobru wspólnemu;

b) wyczerpujący opis grup adresatów inicjatywy/ projektu;

c) dokładny opis atrakcyjnych i adekwatnych do problemu/potrzeb/pomysłu działań projektowych
oraz poprawnie ułożony harmonogram – realność jego realizacji w przewidzianym czasie;

d) opisane rezultaty projektu – realne, mierzalne, określone ilościowo – i ich trwałość;

 2) Zaangażowanie społeczności lokalnej, partnerstwa oraz kontynuacja działań i promocja projektu:

a) informacja o sposobie i skali zaangażowania mieszkańców oraz partnerów formalnych
i nieformalnych (np. innych organizacji, samorządu lokalnego, grup nieformalnych, wolontariuszy/ek),

b) informacja o sposobie promowania projektu (np. plakaty, informacje w lokalnych mediach, portale społecznościowe, itp.) – jeżeli dotyczy

c) informacja o kontynuowaniu działań projektowych i sposobie ich kontynuowania

 3) Budżet projektu:

a) realność kosztów i ich zasadność

b) poprawna kalkulacja wydatków

c) dodatkowo zaangażowane zasoby własne i/lub partnerów.

Dodatkowo premiowane będą inicjatywy związane z szeroko rozumianą eliminacją negatywnych skutków epidemii koronawirusa.

Komisje mają prawo przyznać wsparcie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej. Operatorzy Funduszu zgodnie z decyzjami komisji grantowych będą przedstawiać organizacjom i grupom
do akceptacji proponowane wartości dofinansowania projektów.

Decyzje Komisji grantowych są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od ich postanowień!

UMOWY Z REALIZATORAMI PROJEKTÓW

Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji po podpisaniu umowy
o dofinansowanie. W przypadku przyznania dofinansowania grupie nieformalnej – występującej
z wnioskiem samodzielnie – kwestie, dotyczące pokrycia kosztów ujętych w budżecie projektu, procedury rozliczania oraz praw własności, będzie regulować umowa o współpracy zawarta pomiędzy właściwym Operatorem a grupą nieformalną.

Przed podpisaniem umowy wnioskodawcy posiadający osobowość prawną, którzy otrzymali pozytywną rekomendację komisji grantowych na prośbę Operatorów będą zobowiązani
do przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej
lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.

W przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną pod patronatem organizacji (zgodnie z punktem II podpunkt 2 niniejszego Regulaminu), podpisana zostanie trójstronna umowa dotacji: Operator z podmiotem „udzielającym osobowości prawnej” oraz przedstawicielami grupy nieformalnej.

PULA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

 Pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 2023 na inicjatywy
na obszarze i/lub na rzecz mieszkańców Gminy Żukowo wynosi :

 • 9 450  zł na realizację projektów w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

V. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stroniewww.witkac.pl:

od 1 czerwca do 21 czerwca 2023 r. – dla inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30  czerwca 2023 r.


VI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze lokalnego Operatora Funduszu:

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych – powiat kartuski

ul. Jeziorna 2/33, 83­-300 Kartuzy, cop@fundacjaeds.pl, tel. 58 684 05 59

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Do wniosku nie są wymagane żadne załączniki!

Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy organizacja lub grupa wnioskuje o dofinansowanie za pomocą krótkiego filmu  – wówczas zamiast wypełniać wszystkie części wniosku załącza maks. 5-minutowy film, w którym zawiera się opis pomysłu-projektu.

VIII. FAQ – ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ jest uzupełnieniem Regulaminu i stanowi jego integralną część!

Oto lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z naborami wniosków
o dofinansowanie w ramach konkursów grantowych 2021 Funduszu nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY:

1. Czym jest grupa nieformalna?

– Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania
w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej. Przykładami takich grup są Rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, kółka zainteresowań i drużyny harcerskie. W przypadku grup nieformalnych nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie – grupy mogą się organizować
na potrzeby realizacji projektu.

2. Czy wniosek może złożyć grupa młodzieżowa?

– Tak. We wniosku jednak trzeba wskazać pełnoletniego opiekuna/lidera grupy.

3. O jakie maksymalne dofinansowanie może wnioskować grupa nieformalna?

– Grupy nieformalne, tak jak i młode organizacje, mogą ubiegać się o dofinansowanie do 6 000 zł.

4. Czy wniosek może złożyć organizacja w trakcie rejestracji?

– Tak. We wniosku w miejsce numeru KRS należy wpisać zera, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze wszystkich danych rejestracyjnych. Jeżeli projekt otrzyma dotację, możliwa będzie ich aktualizacja.

5. Kiedy Koło Gospodyń Wiejskich jest młodą organizacją pozarządową?

KGW jest młodą organizacją jeśli jego rejestracja miała miejsce nie dawniej niż 60 miesięcy temu (liczone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). W przypadku figurowania zarówno w KRS jak
i   wykazie ARiMR wiążąca jest wcześniejsza data założenia podmiotu, widniejąca w dokumentach sądowych.

6. Czy grupa nieformalna może złożyć więcej niż jeden wniosek?

– Nie. Jedna grupa inicjatywna może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.

7. Czy organizacja może złożyć więcej niż jeden wniosek?

– Nie. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.

Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot „udziela osobowości prawnej” grupie nieformalnej, czyli występuje jako wnioskodawca–patron minimum 3 osób będących pomysłodawcami inicjatywy.

8. Czy organizacja może występować jako wnioskodawca–patron kilku grup nieformalnych?

– Tak. Organizacja może udzielić wsparcia kilku projektom grup nieformalnych. Jeżeli sytuacja dotyczy młodej organizacji (w rozumieniu Regulaminu), to taki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie swojej inicjatywy oraz występować jako wnioskodawca-patron grup/y nieformalnych/ej.

9. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej, kto może być tzw. patronem?

– Wnioskodawcą-patronem grup nieformalnych mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną lub będące w trakcie procesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa
i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych
i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, LGD i LGR, LOT oraz związków stowarzyszeń.

10. Czym jest drugi etap oceny merytorycznej?

– Drugi etap oceny merytorycznej tospotkania komisji z przedstawicielami organizacji lub grupy, ubiegającej się o dofinansowanie projektu. We współpracy z lokalnym Operatorem ustalana jest forma kilkuminutowego spotkania. Wnioskodawcy mają wówczas możliwość doprecyzowania swoich pomysłów i odpowiedzenia na ewentualne pytania od oceniających. Po spotkaniach komisja przeprowadza autoweryfikację kart oceny merytorycznej i może zmienić przyznaną wcześniej liczbę punktów.

11. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów?

– Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl). Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty
do Operatorów (przycisk „Złóż ofertę”). Jeżeli grupa/organizacja ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorami, którzy za pośrednictwem animatorów pomogą w wypełnieniu i złożeniu aplikacji. UWAGA: Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatorów! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy wsparcia finansowego i razem z nią zostanie podpisany.

12. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom?

– Wnioski, które zostaną wybrane do wsparcia, otrzymają dofinansowanie przed rozpoczęciem działań.  Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operatorzy przekażą środki na realizację inicjatyw. Grupy i organizacje zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur VAT, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, umów kupna-sprzedaży, formularzy delegacji itp.

13. Jak rozliczane są projekty?

– W ciągu 14 dni po zakończeniu projektu każda organizacja lub grupa, która otrzymała dofinansowanie, składa za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl) krótki raport końcowy
z przeprowadzonych działań i poniesionych wydatków. UWAGA: Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli działania zostały zrealizowane, a poziom osiągniętych rezultatów wynosi min. 80%.

www.akumulatorspoleczny.pl

Skip to content