Wybory PRDPP

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Instrukcja głosowania:
1. Głosowanie odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr 279/336/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2. Do głosowania na członków Rady uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.
3. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania kandydata na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (zał. nr 3 dostępny w plikach do pobrania) oraz złożenie oryginału formularza, opatrzonego datą, pieczęcią organizacji oraz podpisami osób uprawnionych w zamkniętej kopercie w formie papierowej:
a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45,
z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”;
b) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres Urzędu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”.
4. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego kandydata z każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW (zał. nr 2 dostępny w plikach do pobrania), czyli łącznie może oddać głos na maksymalnie 9 kandydatów.
5. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 5 maja 2014 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 19 maja 2014 r. (włącznie).
6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu, a w przypadku głosów nadsyłanych pocztą - data stempla pocztowego. Głosy złożone po upływie terminu głosowania nie będą brane pod uwagę.
7. W ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu głosowania Komisja dokona weryfikacji formalnej oddanych głosów i ich przeliczenia, na podstawie czego sporządzi listę rankingową kandydatów, która zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie www.pomorskie.ngo.pl

Wyszukiwanie

Klub Przedszkolaka

Spółdzielnia Socjalna II

CookiesAccept

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem